تبلیغات
روش تحقیق - اسم اعظم بزرگترین اسم خداوند
 

اسم اعظم بزرگترین اسم خداوند

نوشته شده توسط :مرتضی چراغی
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395-03:45 ب.ظ

اسم اعظم: بزرگ‌ترین اسم خداوند
اسم در لغت از ریشه «س‌ـ‌م‌ـ‌و» به معناى بلندى یا از ریشه «و‌ـ‌س‌ـ‌م» به معناى علامت است.[1] در اصطلاح عرفان، ذات الهى همراه با صفتى معیّن و به اعتبار یكى از تجلّیاتش در مقام واحدیّت، اسم نامیده مى‌شود و اسمهاى لفظى، اسمِ اسم است.[2] از اسماى* الهى كه در مقام واحدیّت ظهور مى‌یابند به «مراتب الهیّه» تعبیر‌مى‌شود، زیرا میان اسما، نوعى ترتّب وجود‌دارد و برخى از آنها بر بعضى دیگر متفرّع‌اند.[3] برخى نیز بر مقام احدیّت اطلاق اسم كرده و آن را نخستین اسم ذات دانسته‌اند، زیرا ذات اقدس خداوند داراى صرافت و اطلاق و از هر نوع تعیّن مفهومى یا مصداقى ـ‌حتّى خود اطلاق‌ـ منزّه است و چون این، خود گونه‌اى تعیّن است كه همه تعیّنها را محو مى‌كند و بساط همه كثرتها را در‌مى‌نوردد، نخستین اسم و نخستین تعیّن خواهد‌بود
.

 

 

 

درباره حقیقت اسم اعظم دو نظر وجود دارد: 1. بسیارى از مفسّران، آن را براساس ظاهر روایات، مرکب از حروف و الفاظ دانسته‌اند. برخى گفته‌اند: اسم‌اعظم، اسمى معیّن نیست، بلکه هر اسمى را که بنده در حال استغراق در معرفت الهى و انقطاع فکر و عقل از غیر او بر زبان آورد، همان اسم اعظم است. برخى دیگر، آن را اسمى معیّن دانسته‌اند که میان آنان دو قول وجود دارد: الف.‌اسم اعظم به هیچ وجه نزد آفریدگان معلوم نیست. ب. اسم اعظم به‌گونه‌اى معلوم است. صاحبان قول نخست، پنهان بودن اسم اعظم را بدان جهت دانسته‌اند که مردم بر ذکر همه اسماى الهى مواظبت کنند، به این امید که اسم اعظم نیز بر زبانشان جارى شود. شاید بتوان گفت یکى از رازهاى پنهان بودن اسم اعظم، مصون ماندن آن از دست نامحرمان و اغیار است و این خود نوعى تقدّس و تنزیه اسم خداست.

 

 

یکی از مسائل بسیار مهمّ فلسفی که بطور صریح و روشن برای اوّلین بار در حکمت متعالیه طرح شد،مسأله اصالت وجود یا ماهیت است، این مسئله پیش از صدر المتألهین و میرداماد به شکل صریح در هیچ یک از منابع فلسفی مطرح نبود. بنگرید به مجموعه آثاراستاد شهیدمطهری، ج ۹، ص: ۶۰

او بود که برای نخستین بار این بحث را به صورتی منطقی طرح کرد و با اثبات اصالت وجود، نتائج بسیار ارزشمندی را از آن استنتاج کرد. اصالت وجود در ساختار نظام فلسفی او موسوم به حکمت متعالیه نقش مهمّی را ایفا کرد و رهاوردهای گرانسنگی را به همراه آورد و پذیرش بسیاری از آرای وی مبتنی بر پذیرش اصالت وجود می باشد

 

.

 

 

                                                                                                               

در هستی شناسی:

۱) شدت و ضعف در مراتب وجود و یا در مظاهر وجود(تشکیک در مراتب یا مظاهر که در حکمت متعالیه اولی پلی است برای تبیین و تقریر دومی)،که با فرض اصالت ماهیت که منجر به کثرت حقیقی بدون داشتن هیچ جهت وحدت می شود هیچ سازگاری ندارد.

بر اساس تشکیک مراتب وجود(عالم حس و خیال و عقل و عالم اله) همگی یک هرم هستی را تشکیل می دهند که در فوق همه ی آنها خداوند متعال قرار دارد و در تحت همگی ماده اولی.

مسایل مربوط به الهیات بمعنی الاخص از قبیل برهان صدیقین، اثبات توحید ذات،توحید صفات و توحید افعالی،اثبات علم ذاتی حق قبل از خلق،بسیط الحقیقه کل الاشیاء ، و .. همگی متفرع بر اصالت وجود می باشند.

با قبول اصالت وجود و تشکیک در آن،می بینیم که تقریر چگونگی وجود مثل افلاطونی در حکمت متعالیه غیر از آن چیزیست که شیخ اشراق تقریر می کند.

مجعولیت وجود و امکان فقری نیز مبتنی بر پذیرش اصالت می باشند.

۲) اشتداد در مراتب وجود (حرکت جوهری)،که اگر چه بر اصالت وجود و قبول شدت و ضعف در مراتب یا مظاهر آن مبتنیست،اما باید به نوبه خود اثبات گردد،زیرا قبول شدت و ضعف در وجود نتیجه نمی دهد که از مرتبه ای بتوان به مرتبه دیگر راه یافت یا در مظهریت شدت پیدا کرد.

اتحاد عالم و معلوم و اتحاد با عقل فعال ،که را از فروعات حرکت جوهری به حساب آورد،زیرا با قبول این اتحاد اشتداد در نفس را خواهیم داشت.

مسایل مربوط به معرفت نفس از قبیل النفس فی وحدته کل القوی،جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس،مسایل مربوط به معاد جسمانی همگی متفرع بر پذیرش اصالت وجود و اشتداد در آن می باشند.

و بحث حدوث زمانی عالم که مورد بحث فلاسفه و متکلمان بوده است ،با قبول حرکت وجودی قابل.

پذیرش می گردد.

لذا می توان تشکیک وجود و اشتداد در وجود – که هر دو متفرع بر اصالت می باشند را دو محور اساسی هستی شناسی حکمت متعالیه دانست که بر شالوده اصالت وجود استوارند.

در معرفت شناسی:

در صورت پذیرش اصالت ماهیت،اختلافی میان ذهن و خارج وجود نخواهد داشت در حالیکه آنچه خارج از ذهن است آثاری دارد که بر آنچه که در ذهن است،مترتب نیست.

اما بر مبنای اصالت وجود این معضل وجود نداشته و هر مرتبه از آن آثار و خصوصیات خود را دارد.

مباحثی همچون نحوه وجود بودن علم،اتحاد میان عالم و معلوم و اختلاف میان حمل اولی و حمل شایع نیز مبتنی بر پذیرش اصالت وجود می باشند.

لذا اصالت وجود در مسایل معرفت شناسی حکمت متعالیه هم نقشی جدی دارد.

ابتنای مسایل فوق الذکر بر اصالت وجود،بر شخصی که اندکی تأمل در حکمت متعالیه داشته باشد،واضح و آشکار است و ما برای اجتناب از تطویل،به همین مقدار اکتفا نموده و طالب مطالب بیشتر به رجوعاتی که ذکر شده است،مراجعه نماید.

سبب پیدایش سوال از اصالت و نحوه رویکرد حکما به این سوال

بعد از پذیرش این مطلب که عقل از یک موجود خارجی دو حیثیت چیستی (ماهیت) و هستی (وجود) را انتزاع می کند، این بحث مطرح می شود که چون در خارج یک موجود داریم و از آنجا که این دو حیثیت از یک موجود انتزاع می شوند، قهرا در خارج یکی از این دو،تحقّق داشته و منشأ آثار خارجی است.لذا دو جریان فکری اصلی در میان حکما به وجود آمده است:

۱) برخی برآنند که ماهیت اصیل و وجود اعتباری است. این قول منسوب به حکمای اشراقی است.

۲) عدّه ای نیز بر عکس گروه اوّل معتقدند که وجود اصیل و ماهیت امری اعتباری است. این قول اگر چه منسوب به حکمای مشّایی است، امّا نقطه اوج آن در حکمت متعالیه ظهور کرده است.

 

 

 

 

 

در احادیث از امام صادق روایت شده است :

«حق تعالی را نَود و نُه اسم می‌باشد که اگر کسی آنها را بر شمارد، وارد بهشت می‌شود و آن اسامی از این قرار است: الله، الإله، الواحد، الأحد، الصّمد، الأوّل، الآخر، السّمیع، البصیر، القدیر، القاهر، العلی، الأعلی، الباقی، البدیع، الباریء، الأکرم، الظّاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحقّ، الحسیب، الحمید، الحَفِی، الرّبّ، الرّحمن، الرّحیم، الذّاری، الرّازق، الرّقیب، الرّؤوف، الرّائی، السّلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبّار، المتکبّر، السید، السبوح، الشهید، الصّادق، الصانع، الطّاهر، العدل، العَفُوّ، الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القدیم، الملک، القدّوس، القوی، القریب، القیوم، القابض، الباسط، قاضی الحاجات، المجید، المولی، المنّان، المحیط، المبین، المقیت، المصوّر، الکریم، الکبیر، الکافی، کاشف الضّر، الوتر، النّور، الوهاب، النّاصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی، الوکیل، الوارث، البرّ، الباعث، التّواب، الجلیل، الجواد، الخبیر، الخالق، خیر النّاصرین، الدّیان، الشکور، العظیم،

                                                                                                                                       

 

 

 

 

اسماء حُسنی یا نام‌های نیکوی خداوند نام‌هایی هستند که در اسلام برای الله به کار رفته‌است. غالباً شمار این نام‌ها را ۹۹ نام دانسته‌اند که بیشتر آن در قرآن آمده است، ولی برخی دیگر براین باورند شمار آن‌ها بیشتر است.

نام‌های خدا در قرآن مجموعه‌ای از بیش از ۲۰۰ نام خداوند است که در قرآن ذکر شده‌اند و اصطلاحاً، ۹۹ تای آن «(به عربی: اسماء الحسنی)» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، شامل صفت‌ها و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان ۹۹ عدد است.[۱]

از میان این ۹۹ نام، ۸۵ تای آن مستقیماً در قرآن ذکر شده است . اما تعدادی از این نام‌ها مستقیماً در قرآن وجود ندارد و یا مصدری از آن به کار گرفته شده باشد و یا به شکل غیر مستقیم به صفتی اشاره شده باشد . بعضی از محققان با رجوع به احادیث تا ۲۰۰ مورد از این نام‌ها را یافته‌اند.

 

 

 

 

معنای لغوی اسم شریف رحمان

رحمت در لغت، به معنای رقت، نرمی و انعطاف نفسانی است که مستلزم تفضل و احسان می باشد ولی این معنا در وجود باری تعالی صحیح نیست؛ زیرا انفعال، نقص است و نقص در خداوند راه ندارد رحمت درباره خداوند به معنای افاضه خیر و عنایت به نیازمندان است؛

 

فرق رحمان با رحیم

با مراجعه به آیات و روایات، می توان این فرق را بین دو اسم شریف رحمان و رحیم فهمید که رحمان عنایت و شفقت و لطف خداوند به تمام مخلوقات است و رحیم، عنایت و لطف ویژه به مؤمنان است. امام صادق علیه السلام به این فرق تصریح کرده و فرموده است:
والله اله کل شیء الرحمن بجمیع خلقه، الرحیم بالمؤمنین؛(2)
خداوند، معبود هر چیزی است و به همه مخلوقات خویش، رحمان و به مؤمنان رحیم است.
خداوند، در قرآن کریم نیز به این فرق تصریح کرده و فرموده است:
هو الذی یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین رحیما؛
او، کسی است که بر شما رحمت می فرستد و فرشتگانش نیز تا شما را از تاریکی به سوی نور بیرون آورد و بر اهل ایمان، بسیار مهربان است.
با این تعبیر، خداوند عنایت ویژه خود به مؤمنان را توسط اسم شریف «رحیم» معرفی کرده است نه «رحمن».

ارتباط هدایت و تزکیه و تهذیب با اسم شریف «رحیم»

در روایتی دیگر، امام صادق علیه السلام می فرماید:
الرحمن اسم خاص بصفه عامه و الرحیم اسم بصفه خاصه:
رحمان، اسم خاص [مخصوص خداوند] است با ویژگی عام [شامل همه است] و رحیم، اسم عام است [استعمال آن در غیر حق تعالی بدون اشکال است] با ویژگی خاص. رحمانیت خدا، شامل تمام مخلوقات می شود (چه مؤمن و چه کافر)؛ اما رحیمیت او مخصوص مؤمنان می باشد که مقتضی عنایت ویژه و افاضه خاص به ایشان خواهد بود. این افاضه خاص، همان هدایت ویژه خداوند و موفقیت بنده در تزکیه و تهذیب نفس و تقرب به سوی او است؛ از این رو خداوند در قرآن کریم بر این نکته تأکید کرده و می فرماید:
و لو لا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من أحد أبدا و لکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم ؛(4)
اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هیچ یک از شما هرگز تزکیه نمی شد و این خداوند است که هر کس را بخواهد تزکیه می کند و خداوند شنوا و دانا است. این، همان فضل و رحمتی است که مخصوص اهل ایمان است و توسط اسم شریف رحمان شامل حال مؤمنان می شود.

طاعات و عبادات الهی، مقدمه نزول رحمت

عبدالرحمن بن عوف از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که خداوند فرمود:
انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی فمن وصلها و صلته و من قطعها قطعتعه؛
من خدای رحمان [مهربان] هستم؛ رحم را خلق کردم و نام آن را از نام خود گرفتم؛ پس هر کس صله رحم کند او را به رحمت خویش متصل سازم و هر کس قطع رحم کند، او را از رحمت خویش دور نمایم.
بنابراین ، انسان باید با اشتغال به طاعات و عبادات و صله رحم و تفقد از احوال خویشان و اقوام، خود را در معرض نزول رحمت الهی قرار دهد.

 

منابع:

[1] از این جهت به این فرقه صوفیه می گویند . در کتاب مبانی عرفان و تصوف دکتر قاسم انصاری درس اول وجوهی برای تسمیه این فرقه به صوفیه بیان شده است .

[2] شهید مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، بخش عرفان ، ص 70-75.

[3] ناظم زاده قمی، علی آینه ی عرفان، ص 40 – 41.

[4] شهید مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، بخش عرفان ، ص 76-77.

[5] دکتر یثربی ، عرفان نظری، ص 38-53.

[6] آیت الله جوادی آملی، تحریر تمهید القواعد، ص 598-601.

[7] تحریر تمهید القواعد، ص13و 158.

8 رسائل التوحیدیه ی علامه طباطبایی

9- هستی شناسی از میرزا هاشم اشكوری

10 – مجموعه آثار از علامه شهید مطهری

11- شرح اسفار علامه محمد تقی سبحانی

12- جستارهای فلسفی  از  حجت السلام مهدی حائری یزدی

13 نهایه الحكمه از علامه طباطبایی

14- سرچشمه ی اندیشه  علامه  عبدالله جوادی آملی             

نظرات() 


cialis lowest price
یکشنبه 2 تیر 1398 12:20 ب.ظ

Cheers! Ample posts!

cheap cialis cialis bula cialis rckenschmerzen cilas cialis prices cialis pills boards calis cialis efficacit tadalafil generic buying cialis on internet
http://italof.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:39 ب.ظ

Kudos! Plenty of tips!

enter site very cheap cialis generico cialis mexico tadalafil 20 mg warnings for cialis cialis coupons printable cialis 5mg prix cialis patentablauf in deutschland enter site very cheap cialis cialis sale online il cialis quanto costa
is it legal to buy cialis online in canada
شنبه 1 تیر 1398 04:50 ق.ظ

Thank you. Numerous information!

buying cialis overnight comprar cialis navarr ou acheter du cialis pas cher cialis wir preise cialis coupons estudios de cialis genricos click here to buy cialis cialis generico the best site cialis tablets cialis reviews
http://prinsonlai.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:59 ب.ظ

You made your point.
how to buy cialis online usa we recommend cheapest cialis cialis with 2 days delivery opinioni cialis generico cialis for sale prices for cialis 50mg generic cialis at the pharmacy tadalafil 20mg cialis daily new zealand miglior cialis generico
5 mg cialis coupon printable
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:12 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis 5mg click now cialis from canada cialis per paypa generic cialis levitra enter site natural cialis cost of cialis per pill cialis en 24 hora cialis uk generic cialis at the pharmacy india cialis 100mg cost
cialis generico in farmacia
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:46 ق.ظ

Reliable posts. Thank you!
cialis billig cialis 20mg prix en pharmacie cialis authentique suisse generic cialis at walmart cialis without a doctor's prescription brand cialis nl cialis billig cialis farmacias guadalajara cialis price thailand cialis 20mg preis cf
http://ulilti.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:10 ق.ظ

Very good stuff. Cheers!
cialis 20mg preis cf how to purchase cialis on line cilas cialis generico lilly cialis therapie cialis kamagra levitra cialis rezeptfrei order cialis from india acquistare cialis internet warnings for cialis
http://enebaz.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:56 ق.ظ

Thank you! I appreciate this.
cialis online nederland canadian cialis effetti del cialis cialis wir preise cialis generika the best choice cialis woman link for you cialis price cialis uk prix cialis once a da cialis for daily use
Cialis 20 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

Superb stuff. Cheers.
brand cialis nl prix de cialis generic cialis at the pharmacy best generic drugs cialis buy name brand cialis on line cialis dosage recommendations dose size of cialis cialis uk next day only best offers 100mg cialis cialis qualitat
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:29 ق.ظ

Thanks, Helpful stuff!
generic cialis at the pharmacy callus cialis tablets for sale cialis bula cialis rckenschmerzen safe site to buy cialis online generic cialis in vietnam look here cialis cheap canada venta de cialis canada cialis purchasing
viagra or cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:08 ب.ظ

Fantastic data. Appreciate it.
sublingual cialis online opinioni cialis generico online cialis try it no rx cialis cialis authentique suisse generic cialis at the pharmacy discount cialis we choice free trial of cialis buy generic cialis tadalafil generic
http://zarathea.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:46 ق.ظ

Kudos. I value it.
achat cialis en itali cialis for sale how much does a cialis cost achat cialis en itali interactions for cialis online prescriptions cialis cialis generic tadalafil buy enter site 20 mg cialis cost overnight cialis tadalafil tadalafilo
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 10:37 ق.ظ

Information clearly applied..
cialis reviews prix cialis once a da acquistare cialis internet free cialis buy online cialis 5mg chinese cialis 50 mg cialis savings card generic low dose cialis cialis patentablauf in deutschland cialis online holland
http://vamabact.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:14 ق.ظ

With thanks, I appreciate it!
cialis lowest price cialis pills cialis et insomni cialis tablets for sale cialis daily reviews no prescription cialis cheap we recommend cheapest cialis cialis lowest price brand cialis generic how much does a cialis cost
http://lecballbes.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:30 ق.ظ

Thank you! A good amount of information!

viagra cialis levitra i recommend cialis generico cialis professional from usa prescription doctor cialis generic cialis pill online cialis generic tadalafil buy cialis without a doctor's prescription cialis farmacias guadalajara rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en itali
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

Awesome facts, Thanks.
cialis official site precios cialis peru cialis prezzo in linea basso prezzo cialis a buon mercato cialis rezeptfrei click now buy cialis brand cialis per paypa callus generic cialis review uk viagra vs cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:42 ق.ظ

Helpful content. Thank you.
chinese cialis 50 mg cialis sans ordonnance cialis patentablauf in deutschland recommended site cialis kanada cialis arginine interactio generic cialis review uk cialis soft tabs for sale how do cialis pills work buy online cialis 5mg cialis reviews
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:37 ب.ظ

You made the point.
cialis prezzo di mercato cialis 5 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne comprar cialis navarr price cialis per pill cialis dosage buy cialis uk no prescription cialis 5 mg effetti collateral import cialis cialis farmacias guadalajara
is generic viagra covered by medicare
شنبه 18 خرداد 1398 01:25 ب.ظ

Thank you a lot for sharing this with all of us you really realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly also consult with my website =). We could have a link trade agreement between us
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Many thanks. A good amount of write ups!

cialis venta a domicilio cialis generico online fast cialis online cialis 20 mg effectiveness cialis 5mg billiger buy cialis online cheapest cialis 5mg prix 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site very cheap cialis ou trouver cialis sur le net
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:28 ق.ظ

Whoa many of wonderful facts.
overnight cialis tadalafil cialis generico en mexico does cialis cause gout prescription doctor cialis cialis generico online miglior cialis generico where to buy cialis in ontario we recommend cheapest cialis cialis farmacias guadalajara cialis generico
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:40 ق.ظ

Thank you! Fantastic information.
5 mg cialis pharmacie en ligne il cialis quanto costa cialis online deutschland viagra or cialis cialis therapie achat cialis en europe weblink price cialis how to purchase cialis on line look here cialis cheap canada cialis e hiv
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 10:07 ب.ظ

You actually revealed it fantastically.
deutschland cialis online viagra vs cialis cialis flussig cialis 30 day sample are there generic cialis cialis rckenschmerzen acheter cialis meilleur pri price cialis wal mart pharmacy trusted tabled cialis softabs dose size of cialis
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 11:17 ق.ظ

Terrific posts. With thanks.
cialis kaufen wo cialis name brand cheap cialis generique 5 mg tadalafil 20mg cialis super kamagra pastillas cialis y alcoho cilas only here cialis pills cialis 10mg prix pharmaci generic cialis pro
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 11:36 ب.ظ

Whoa loads of very good data!
side effects for cialis cialis 20mg cialis generico milano cialis 5 mg schweiz generic cialis 20mg tablets canadian drugs generic cialis ou trouver cialis sur le net wow look it cialis mexico generic cialis soft gels cialis alternative
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Many thanks! Awesome information.
buy brand cialis cheap cialis super kamagra tadalafil 10 mg cialis 20mg where cheapest cialis cialis preise schweiz cialis diario compra order cialis from india callus walgreens price for cialis
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:06 ب.ظ

Nicely voiced without a doubt! !
cialis para que sirve no prescription cialis cheap rezeptfrei cialis apotheke order generic cialis online tarif cialis france cialis coupon buy cialis sample pack cialis 5 mg schweiz cialis herbs chinese cialis 50 mg
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 10:02 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis 5 effetti collaterali the best choice cialis woman cialis 20mg prix en pharmacie wow look it cialis mexico price cialis best cialis italia gratis buy online cialis 5mg what is cialis click now buy cialis brand non 5 mg cialis generici
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:16 ب.ظ

Wow loads of very good facts!
buy cialis online prix cialis once a da cialis tablets australia cialis prezzo di mercato cialis patent expiration cialis 5 mg buy the best choice cialis woman cialis professional from usa cuanto cuesta cialis yaho cialis venta a domicilio
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 10:00 ق.ظ

You stated that perfectly!
cuanto cuesta cialis yaho generic cialis soft gels generic cialis 20mg tablets tadalafil tablets cialis cost enter site very cheap cialis cialis for bph we choice cialis pfizer india cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg buy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox