تبلیغات
روش تحقیق - اسم اعظم بزرگترین اسم خداوند
 

اسم اعظم بزرگترین اسم خداوند

نوشته شده توسط :مرتضی چراغی
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395-02:45 ب.ظ

اسم اعظم: بزرگ‌ترین اسم خداوند
اسم در لغت از ریشه «س‌ـ‌م‌ـ‌و» به معناى بلندى یا از ریشه «و‌ـ‌س‌ـ‌م» به معناى علامت است.[1] در اصطلاح عرفان، ذات الهى همراه با صفتى معیّن و به اعتبار یكى از تجلّیاتش در مقام واحدیّت، اسم نامیده مى‌شود و اسمهاى لفظى، اسمِ اسم است.[2] از اسماى* الهى كه در مقام واحدیّت ظهور مى‌یابند به «مراتب الهیّه» تعبیر‌مى‌شود، زیرا میان اسما، نوعى ترتّب وجود‌دارد و برخى از آنها بر بعضى دیگر متفرّع‌اند.[3] برخى نیز بر مقام احدیّت اطلاق اسم كرده و آن را نخستین اسم ذات دانسته‌اند، زیرا ذات اقدس خداوند داراى صرافت و اطلاق و از هر نوع تعیّن مفهومى یا مصداقى ـ‌حتّى خود اطلاق‌ـ منزّه است و چون این، خود گونه‌اى تعیّن است كه همه تعیّنها را محو مى‌كند و بساط همه كثرتها را در‌مى‌نوردد، نخستین اسم و نخستین تعیّن خواهد‌بود
.

 

 

 

درباره حقیقت اسم اعظم دو نظر وجود دارد: 1. بسیارى از مفسّران، آن را براساس ظاهر روایات، مرکب از حروف و الفاظ دانسته‌اند. برخى گفته‌اند: اسم‌اعظم، اسمى معیّن نیست، بلکه هر اسمى را که بنده در حال استغراق در معرفت الهى و انقطاع فکر و عقل از غیر او بر زبان آورد، همان اسم اعظم است. برخى دیگر، آن را اسمى معیّن دانسته‌اند که میان آنان دو قول وجود دارد: الف.‌اسم اعظم به هیچ وجه نزد آفریدگان معلوم نیست. ب. اسم اعظم به‌گونه‌اى معلوم است. صاحبان قول نخست، پنهان بودن اسم اعظم را بدان جهت دانسته‌اند که مردم بر ذکر همه اسماى الهى مواظبت کنند، به این امید که اسم اعظم نیز بر زبانشان جارى شود. شاید بتوان گفت یکى از رازهاى پنهان بودن اسم اعظم، مصون ماندن آن از دست نامحرمان و اغیار است و این خود نوعى تقدّس و تنزیه اسم خداست.

 

 

یکی از مسائل بسیار مهمّ فلسفی که بطور صریح و روشن برای اوّلین بار در حکمت متعالیه طرح شد،مسأله اصالت وجود یا ماهیت است، این مسئله پیش از صدر المتألهین و میرداماد به شکل صریح در هیچ یک از منابع فلسفی مطرح نبود. بنگرید به مجموعه آثاراستاد شهیدمطهری، ج ۹، ص: ۶۰

او بود که برای نخستین بار این بحث را به صورتی منطقی طرح کرد و با اثبات اصالت وجود، نتائج بسیار ارزشمندی را از آن استنتاج کرد. اصالت وجود در ساختار نظام فلسفی او موسوم به حکمت متعالیه نقش مهمّی را ایفا کرد و رهاوردهای گرانسنگی را به همراه آورد و پذیرش بسیاری از آرای وی مبتنی بر پذیرش اصالت وجود می باشد

 

.

 

 

                                                                                                               

در هستی شناسی:

۱) شدت و ضعف در مراتب وجود و یا در مظاهر وجود(تشکیک در مراتب یا مظاهر که در حکمت متعالیه اولی پلی است برای تبیین و تقریر دومی)،که با فرض اصالت ماهیت که منجر به کثرت حقیقی بدون داشتن هیچ جهت وحدت می شود هیچ سازگاری ندارد.

بر اساس تشکیک مراتب وجود(عالم حس و خیال و عقل و عالم اله) همگی یک هرم هستی را تشکیل می دهند که در فوق همه ی آنها خداوند متعال قرار دارد و در تحت همگی ماده اولی.

مسایل مربوط به الهیات بمعنی الاخص از قبیل برهان صدیقین، اثبات توحید ذات،توحید صفات و توحید افعالی،اثبات علم ذاتی حق قبل از خلق،بسیط الحقیقه کل الاشیاء ، و .. همگی متفرع بر اصالت وجود می باشند.

با قبول اصالت وجود و تشکیک در آن،می بینیم که تقریر چگونگی وجود مثل افلاطونی در حکمت متعالیه غیر از آن چیزیست که شیخ اشراق تقریر می کند.

مجعولیت وجود و امکان فقری نیز مبتنی بر پذیرش اصالت می باشند.

۲) اشتداد در مراتب وجود (حرکت جوهری)،که اگر چه بر اصالت وجود و قبول شدت و ضعف در مراتب یا مظاهر آن مبتنیست،اما باید به نوبه خود اثبات گردد،زیرا قبول شدت و ضعف در وجود نتیجه نمی دهد که از مرتبه ای بتوان به مرتبه دیگر راه یافت یا در مظهریت شدت پیدا کرد.

اتحاد عالم و معلوم و اتحاد با عقل فعال ،که را از فروعات حرکت جوهری به حساب آورد،زیرا با قبول این اتحاد اشتداد در نفس را خواهیم داشت.

مسایل مربوط به معرفت نفس از قبیل النفس فی وحدته کل القوی،جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء بودن نفس،مسایل مربوط به معاد جسمانی همگی متفرع بر پذیرش اصالت وجود و اشتداد در آن می باشند.

و بحث حدوث زمانی عالم که مورد بحث فلاسفه و متکلمان بوده است ،با قبول حرکت وجودی قابل.

پذیرش می گردد.

لذا می توان تشکیک وجود و اشتداد در وجود – که هر دو متفرع بر اصالت می باشند را دو محور اساسی هستی شناسی حکمت متعالیه دانست که بر شالوده اصالت وجود استوارند.

در معرفت شناسی:

در صورت پذیرش اصالت ماهیت،اختلافی میان ذهن و خارج وجود نخواهد داشت در حالیکه آنچه خارج از ذهن است آثاری دارد که بر آنچه که در ذهن است،مترتب نیست.

اما بر مبنای اصالت وجود این معضل وجود نداشته و هر مرتبه از آن آثار و خصوصیات خود را دارد.

مباحثی همچون نحوه وجود بودن علم،اتحاد میان عالم و معلوم و اختلاف میان حمل اولی و حمل شایع نیز مبتنی بر پذیرش اصالت وجود می باشند.

لذا اصالت وجود در مسایل معرفت شناسی حکمت متعالیه هم نقشی جدی دارد.

ابتنای مسایل فوق الذکر بر اصالت وجود،بر شخصی که اندکی تأمل در حکمت متعالیه داشته باشد،واضح و آشکار است و ما برای اجتناب از تطویل،به همین مقدار اکتفا نموده و طالب مطالب بیشتر به رجوعاتی که ذکر شده است،مراجعه نماید.

سبب پیدایش سوال از اصالت و نحوه رویکرد حکما به این سوال

بعد از پذیرش این مطلب که عقل از یک موجود خارجی دو حیثیت چیستی (ماهیت) و هستی (وجود) را انتزاع می کند، این بحث مطرح می شود که چون در خارج یک موجود داریم و از آنجا که این دو حیثیت از یک موجود انتزاع می شوند، قهرا در خارج یکی از این دو،تحقّق داشته و منشأ آثار خارجی است.لذا دو جریان فکری اصلی در میان حکما به وجود آمده است:

۱) برخی برآنند که ماهیت اصیل و وجود اعتباری است. این قول منسوب به حکمای اشراقی است.

۲) عدّه ای نیز بر عکس گروه اوّل معتقدند که وجود اصیل و ماهیت امری اعتباری است. این قول اگر چه منسوب به حکمای مشّایی است، امّا نقطه اوج آن در حکمت متعالیه ظهور کرده است.

 

 

 

 

 

در احادیث از امام صادق روایت شده است :

«حق تعالی را نَود و نُه اسم می‌باشد که اگر کسی آنها را بر شمارد، وارد بهشت می‌شود و آن اسامی از این قرار است: الله، الإله، الواحد، الأحد، الصّمد، الأوّل، الآخر، السّمیع، البصیر، القدیر، القاهر، العلی، الأعلی، الباقی، البدیع، الباریء، الأکرم، الظّاهر، الباطن، الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحقّ، الحسیب، الحمید، الحَفِی، الرّبّ، الرّحمن، الرّحیم، الذّاری، الرّازق، الرّقیب، الرّؤوف، الرّائی، السّلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبّار، المتکبّر، السید، السبوح، الشهید، الصّادق، الصانع، الطّاهر، العدل، العَفُوّ، الغفور، الغنی، الغیاث، الفاطر، الفرد، الفتّاح، الفالق، القدیم، الملک، القدّوس، القوی، القریب، القیوم، القابض، الباسط، قاضی الحاجات، المجید، المولی، المنّان، المحیط، المبین، المقیت، المصوّر، الکریم، الکبیر، الکافی، کاشف الضّر، الوتر، النّور، الوهاب، النّاصر، الواسع، الودود، الهادی، الوفی، الوکیل، الوارث، البرّ، الباعث، التّواب، الجلیل، الجواد، الخبیر، الخالق، خیر النّاصرین، الدّیان، الشکور، العظیم،

                                                                                                                                       

 

 

 

 

اسماء حُسنی یا نام‌های نیکوی خداوند نام‌هایی هستند که در اسلام برای الله به کار رفته‌است. غالباً شمار این نام‌ها را ۹۹ نام دانسته‌اند که بیشتر آن در قرآن آمده است، ولی برخی دیگر براین باورند شمار آن‌ها بیشتر است.

نام‌های خدا در قرآن مجموعه‌ای از بیش از ۲۰۰ نام خداوند است که در قرآن ذکر شده‌اند و اصطلاحاً، ۹۹ تای آن «(به عربی: اسماء الحسنی)» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، شامل صفت‌ها و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان ۹۹ عدد است.[۱]

از میان این ۹۹ نام، ۸۵ تای آن مستقیماً در قرآن ذکر شده است . اما تعدادی از این نام‌ها مستقیماً در قرآن وجود ندارد و یا مصدری از آن به کار گرفته شده باشد و یا به شکل غیر مستقیم به صفتی اشاره شده باشد . بعضی از محققان با رجوع به احادیث تا ۲۰۰ مورد از این نام‌ها را یافته‌اند.

 

 

 

 

معنای لغوی اسم شریف رحمان

رحمت در لغت، به معنای رقت، نرمی و انعطاف نفسانی است که مستلزم تفضل و احسان می باشد ولی این معنا در وجود باری تعالی صحیح نیست؛ زیرا انفعال، نقص است و نقص در خداوند راه ندارد رحمت درباره خداوند به معنای افاضه خیر و عنایت به نیازمندان است؛

 

فرق رحمان با رحیم

با مراجعه به آیات و روایات، می توان این فرق را بین دو اسم شریف رحمان و رحیم فهمید که رحمان عنایت و شفقت و لطف خداوند به تمام مخلوقات است و رحیم، عنایت و لطف ویژه به مؤمنان است. امام صادق علیه السلام به این فرق تصریح کرده و فرموده است:
والله اله کل شیء الرحمن بجمیع خلقه، الرحیم بالمؤمنین؛(2)
خداوند، معبود هر چیزی است و به همه مخلوقات خویش، رحمان و به مؤمنان رحیم است.
خداوند، در قرآن کریم نیز به این فرق تصریح کرده و فرموده است:
هو الذی یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین رحیما؛
او، کسی است که بر شما رحمت می فرستد و فرشتگانش نیز تا شما را از تاریکی به سوی نور بیرون آورد و بر اهل ایمان، بسیار مهربان است.
با این تعبیر، خداوند عنایت ویژه خود به مؤمنان را توسط اسم شریف «رحیم» معرفی کرده است نه «رحمن».

ارتباط هدایت و تزکیه و تهذیب با اسم شریف «رحیم»

در روایتی دیگر، امام صادق علیه السلام می فرماید:
الرحمن اسم خاص بصفه عامه و الرحیم اسم بصفه خاصه:
رحمان، اسم خاص [مخصوص خداوند] است با ویژگی عام [شامل همه است] و رحیم، اسم عام است [استعمال آن در غیر حق تعالی بدون اشکال است] با ویژگی خاص. رحمانیت خدا، شامل تمام مخلوقات می شود (چه مؤمن و چه کافر)؛ اما رحیمیت او مخصوص مؤمنان می باشد که مقتضی عنایت ویژه و افاضه خاص به ایشان خواهد بود. این افاضه خاص، همان هدایت ویژه خداوند و موفقیت بنده در تزکیه و تهذیب نفس و تقرب به سوی او است؛ از این رو خداوند در قرآن کریم بر این نکته تأکید کرده و می فرماید:
و لو لا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من أحد أبدا و لکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم ؛(4)
اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هیچ یک از شما هرگز تزکیه نمی شد و این خداوند است که هر کس را بخواهد تزکیه می کند و خداوند شنوا و دانا است. این، همان فضل و رحمتی است که مخصوص اهل ایمان است و توسط اسم شریف رحمان شامل حال مؤمنان می شود.

طاعات و عبادات الهی، مقدمه نزول رحمت

عبدالرحمن بن عوف از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که خداوند فرمود:
انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی فمن وصلها و صلته و من قطعها قطعتعه؛
من خدای رحمان [مهربان] هستم؛ رحم را خلق کردم و نام آن را از نام خود گرفتم؛ پس هر کس صله رحم کند او را به رحمت خویش متصل سازم و هر کس قطع رحم کند، او را از رحمت خویش دور نمایم.
بنابراین ، انسان باید با اشتغال به طاعات و عبادات و صله رحم و تفقد از احوال خویشان و اقوام، خود را در معرض نزول رحمت الهی قرار دهد.

 

منابع:

[1] از این جهت به این فرقه صوفیه می گویند . در کتاب مبانی عرفان و تصوف دکتر قاسم انصاری درس اول وجوهی برای تسمیه این فرقه به صوفیه بیان شده است .

[2] شهید مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، بخش عرفان ، ص 70-75.

[3] ناظم زاده قمی، علی آینه ی عرفان، ص 40 – 41.

[4] شهید مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، بخش عرفان ، ص 76-77.

[5] دکتر یثربی ، عرفان نظری، ص 38-53.

[6] آیت الله جوادی آملی، تحریر تمهید القواعد، ص 598-601.

[7] تحریر تمهید القواعد، ص13و 158.

8 رسائل التوحیدیه ی علامه طباطبایی

9- هستی شناسی از میرزا هاشم اشكوری

10 – مجموعه آثار از علامه شهید مطهری

11- شرح اسفار علامه محمد تقی سبحانی

12- جستارهای فلسفی  از  حجت السلام مهدی حائری یزدی

13 نهایه الحكمه از علامه طباطبایی

14- سرچشمه ی اندیشه  علامه  عبدالله جوادی آملی             

نظرات() 


buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Many thanks. A good amount of write ups!

cialis venta a domicilio cialis generico online fast cialis online cialis 20 mg effectiveness cialis 5mg billiger buy cialis online cheapest cialis 5mg prix 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site very cheap cialis ou trouver cialis sur le net
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:28 ق.ظ

Whoa many of wonderful facts.
overnight cialis tadalafil cialis generico en mexico does cialis cause gout prescription doctor cialis cialis generico online miglior cialis generico where to buy cialis in ontario we recommend cheapest cialis cialis farmacias guadalajara cialis generico
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:40 ق.ظ

Thank you! Fantastic information.
5 mg cialis pharmacie en ligne il cialis quanto costa cialis online deutschland viagra or cialis cialis therapie achat cialis en europe weblink price cialis how to purchase cialis on line look here cialis cheap canada cialis e hiv
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 10:07 ب.ظ

You actually revealed it fantastically.
deutschland cialis online viagra vs cialis cialis flussig cialis 30 day sample are there generic cialis cialis rckenschmerzen acheter cialis meilleur pri price cialis wal mart pharmacy trusted tabled cialis softabs dose size of cialis
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 11:17 ق.ظ

Terrific posts. With thanks.
cialis kaufen wo cialis name brand cheap cialis generique 5 mg tadalafil 20mg cialis super kamagra pastillas cialis y alcoho cilas only here cialis pills cialis 10mg prix pharmaci generic cialis pro
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 11:36 ب.ظ

Whoa loads of very good data!
side effects for cialis cialis 20mg cialis generico milano cialis 5 mg schweiz generic cialis 20mg tablets canadian drugs generic cialis ou trouver cialis sur le net wow look it cialis mexico generic cialis soft gels cialis alternative
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Many thanks! Awesome information.
buy brand cialis cheap cialis super kamagra tadalafil 10 mg cialis 20mg where cheapest cialis cialis preise schweiz cialis diario compra order cialis from india callus walgreens price for cialis
buy generic cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:06 ب.ظ

Nicely voiced without a doubt! !
cialis para que sirve no prescription cialis cheap rezeptfrei cialis apotheke order generic cialis online tarif cialis france cialis coupon buy cialis sample pack cialis 5 mg schweiz cialis herbs chinese cialis 50 mg
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 10:02 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis 5 effetti collaterali the best choice cialis woman cialis 20mg prix en pharmacie wow look it cialis mexico price cialis best cialis italia gratis buy online cialis 5mg what is cialis click now buy cialis brand non 5 mg cialis generici
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:16 ب.ظ

Wow loads of very good facts!
buy cialis online prix cialis once a da cialis tablets australia cialis prezzo di mercato cialis patent expiration cialis 5 mg buy the best choice cialis woman cialis professional from usa cuanto cuesta cialis yaho cialis venta a domicilio
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 10:00 ق.ظ

You stated that perfectly!
cuanto cuesta cialis yaho generic cialis soft gels generic cialis 20mg tablets tadalafil tablets cialis cost enter site very cheap cialis cialis for bph we choice cialis pfizer india cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg buy
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:43 ب.ظ

Nicely put, Regards!
best generic drugs cialis we choice cialis pfizer india sialis cialis flussig price cialis wal mart pharmacy cialis pills brand cialis nl cialis online nederland only now cialis 20 mg look here cialis order on line
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:46 ق.ظ

You revealed it really well.
acheter cialis meilleur pri can i take cialis and ecstasy cialis name brand cheap precios cialis peru prices on cialis 10 mg brand cialis nl weblink price cialis cialis et insomni cialis australia org tadalafil generic
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:41 ب.ظ

Wonderful info. Many thanks.
40 mg cialis what if i take cialis tadalafil online 200 cialis coupon safe site to buy cialis online canadian drugs generic cialis purchasing cialis on the internet viagra vs cialis vs levitra cialis 10 doctissimo cilas cialis online nederland
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:21 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of tips!

cialis dosage recommendations cialis tablets australia callus cialis therapie how does cialis work only here cialis pills cialis side effects side effects for cialis sialis achat cialis en itali
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:47 ب.ظ

With thanks! Ample write ups!

cialis kaufen cialis kaufen look here cialis order on line cialis generico in farmacia cialis name brand cheap acheter du cialis a geneve sublingual cialis online cialis en mexico precio cialis patent expiration cialis rezeptfrei
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:39 ق.ظ

You actually suggested it adequately!
cialis cost cialis generique 5 mg cialis generico postepay calis only now cialis 20 mg effetti del cialis generico cialis mexico free generic cialis cialis from canada recommended site cialis kanada
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 07:53 ب.ظ

You made your point.
cialis canadian drugs generic cialis tadalafil cialis online deutschland cialis lilly tadalafi cialis name brand cheap generic cialis with dapoxetine canadian cialis cialis dosage recommendations cialis uk buy generic cialis
online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 04:52 ب.ظ

Great material. With thanks!
canadian discount pharmacies in canada no 1 canadian pharcharmy online northwest pharmacies in canada canadianpharmacyusa24h is it legal buy viagra online usa canadian pharmacy cialis drugstore online shopping reviews buy viagra online usa canadian pharcharmy online canadian medications, liraglutide
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:23 ب.ظ

Cheers. A lot of material.

cialis 20 mg cost buy cialis online cheapest prezzo cialis a buon mercato only now cialis for sale in us venta de cialis canada cialis uk next day where do you buy cialis cialis dose 30mg the best choice cialis woman cuanto cuesta cialis yaho
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:37 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of stuff.

safe dosage for cialis cialis canada prix cialis once a da cialis 5 mg cialis 10mg prix pharmaci how to buy cialis online usa estudios de cialis genricos the best site cialis tablets generic cialis 20mg tablets cialis daily
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:57 ب.ظ

You made the point.
200 cialis coupon cialis generico en mexico cialis 20mg costo in farmacia cialis cialis 100 mg 30 tablet we like it cialis soft gel cialis 100mg suppliers generic cialis review uk side effects of cialis buying cialis in colombia
cheap viagra online uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:17 ق.ظ

You actually stated this exceptionally well.
viagra online prices safe buy viagra online buy viagra is it safe to buy viagra online buy viagra online forum viagra online pharmacy viagra lowest price viagra where to buy sildenafil uk can you buy viagra without prescriptions buy viagra canadian pharmacy
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:24 ب.ظ

Wonderful data. Thanks a lot.
tadalafil generic estudios de cialis genricos cialis per paypa cialis price in bangalore can i take cialis and ecstasy canadian drugs generic cialis female cialis no prescription cialis in sconto cialis australia org cialis generika in deutschland kaufen
Viagra 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:38 ب.ظ

Regards. Helpful information!
online pharmacy for viagra get a prescription online for viagra cheap viagra online usa cheap generic viagra online uk viagra pill viagra to buy online uk where to buy viagra without prescription where to buy herbal viagra buy viagra europe getting viagra online
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:32 ق.ظ

This is nicely said. .
click here to buy cialis we recommend cialis best buy cialis kamagra levitra cialis baratos compran uk cheap cialis cialis italia gratis cialis official site venta cialis en espaa pastillas cialis y alcoho cialis billig
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 05:44 ب.ظ
من واقعا از طراحی و طرح وب سایت شما لذت می برم.
این بسیار آسان است در چشم که باعث می شود آن را بسیار لذت بخش تر برای من آمده است
اینجا و بیشتر بازدید کنید آیا شما یک طراح استخدام کردید؟
برای ایجاد تم خود را؟ کار عالی!
foot pain diabetes
یکشنبه 11 تیر 1396 01:02 ب.ظ
Loving the info on this website, you have done great job on the content.
foot pain diabetes
یکشنبه 11 تیر 1396 01:01 ب.ظ
Loving the info on this website, you have done great job on the content.
foot pain diabetes
یکشنبه 11 تیر 1396 01:00 ب.ظ
Loving the info on this website, you have done great job on the content.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox